Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Secutor Security BV

Definities:

Secutor Security: Secutor Security B.V. KVK inschrijfnummer: 14097326, uitvoerder van de dienstverlening (al dan niet middels de aan haar gelieerde bedrijven zijnde Secutor Security Holding B.V. KVK inschrijfnummer: 65550293 en Secutor Safety & Facility B.V. KVK inschrijfnummer: 71822852, voor welke bedrijven deze algemene voorwaarden alsdan tevens zullen gelden), welke door het Ministerie van Justitie is erkend onder registratienummer ND 4203.

Opdrachtgever: de in de opdrachtbevestiging genoemde opdrachtgever welke Secutor Security opdracht heeft verleend ter uitvoering van de diensten.

Partijen: opdrachtgever en Secutor Security

Opdrachtbevestiging: de (digitale) overeenkomst tussen opdrachtgever en Secutor Security waarin onder meer de overeengekomen diensten en vergoeding staan omschreven en waarvan deze algemene voorwaarden altijd onlosmakelijk deel uitmaken.

Diensten/Dienstverlening: de beveiligingsdiensten die Secutor Security aan opdrachtgever verleent, waaronder het ter beschikking stellen van evenementbeveiligers, zorgbeveiligers, straatcoaches, verkeersregelaars en toezichthouders.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Secutor Security sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, alsmede op alle offertes deze diensten en werkzaamheden betreffende, voor zover deze in de bijbehorende overeenkomst/opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en Secutor Security van toepassing worden verklaard.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere opdracht die aan Secutor Security wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan- of in verband daarmee ontstaan alsmede op alle door Secutor Security verrichtte werkzaamheden, ook al ligt daar eventueel geen door partijen ondertekende overeenkomst aan ten grondslag. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere opdracht die Secutor Security aan derden geeft (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in geval van zgn. inhuurovereenkomsten en/of uitbestedingsovereenkomsten).

Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Secutor Security verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Secutor Security worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Secutor Security is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding.

De toepasselijkheid van enige algemene- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbieding / Offerte

Alle offertes van Secutor Security zijn uiterlijk 30 dagen na datum van verzending aan opdrachtgever geldig, zijn immer -ook qua inhoud- vrijblijvend en verbinden Secutor Security slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan, door de opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard en vervolgens tevens door Secutor Security zijn aanvaard middels ondertekening daarvan.

Verzoeken tot het verrichten van (eventueel additionele) diensten en het uitvoeren van werkzaamheden door de opdrachtgever gedaan, doen pas een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door Secutor Security schriftelijk zijn aanvaard middels het daartoe aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever.

Elke verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst aangegaan zijdens Secutor Security zal -gezien de aard van de diensten c.q. werkzaamheden- immer gelden als inspanningsverplichting en nimmer aanspraak geven op een bepaald resultaat. Secutor Security zal haar werkzaamheden immer vakkundig en conform alle geldende wetten en regelgeving uitvoeren.

Eventueel in de overeenkomst overeengekomen levertermijnen zullen nooit fataal zijn, tenzij deze uitdrukkelijk als dusdanig zijn vermeld.


Artikel 3 Geldigheid

Indien enige of meerdere bepaling(-en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Secutor Security en opdrachtgever gezamenlijk in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige- c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij deze nieuwe bepalingen zoveel mogelijk in de geest van de te vervangen bepalingen zullen dienen te zijn.

Artikel 4 Duur en beëindiging

4.1 De overeenkomst kan door Secutor Security en opdrachtgever voor bepaalde- (eventueel ook voor de duur van een project) en voor onbepaalde duur worden aangegaan.

In geval de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur dan kan iedere partij deze opzeggen tegen het einde van een kalenderjaar en met in acht name van een opzegtermijn van minimaal twee maanden.

In geval van een overeenkomst aangegaan voor bepaalde duur (dan wel voor de duur van een project) dan kan iedere partij deze tegen het einde van een kalendermaand opzeggen doch niet eerder dan tegen het einde van betreffende bepaalde duur/projectduur en met in acht name van een opzegtermijn van minimaal twee maanden. In geval partijen de overeenkomst niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde opzeggen dan zal deze geacht worden stilzwijgend te zijn verlengd en wel voor dezelfde duur als de voorliggende overeenkomst.

Opzegging dan wel ontbinding dient immer schriftelijk per aangetekend poststuk (dan wel via E-mail) gericht aan het laatst bekende KVK-postadres van de andere partij te geschieden.

4.2 Secutor Security kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving (via E-mail dan wel per post dan wel per aangetekende post) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever:

a) in de situatie verkeert dat faillissement wordt aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel zich geconfronteerd ziet met executoriale beslaglegging;

b) zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;

c) (haar directielid- dan wel –leden) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d) enige uit kracht der wet, de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt;

e) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

f) overgaat tot staking, fusie of overdracht van zijn/haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn/haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn/haar bedrijf;

g) ernstig verwijtbaar in gebreke blijft om aan zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst te voldoen;

h) een ontbinding op basis van bedrijfs- en/of economisch belang rechtvaardigt (een en ander ter uitsluitende beoordeling van Secutor Security).

Wanneer één van bovenstaande situaties zich bij de opdrachtgever dreigt voor te doen, is Secutor Security ook bevoegd om naar eigen keuze (een deel van-) haar prestaties op te schorten.

4.3 Elke overeenkomst wordt zijdens Secutor Security aangegaan onder de blijvend (derhalve tevens ook gedurende de overeenkomst) geldende opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. de nakoming van diens verplichtingen jegens Secutor Security Zulks uitsluitend ter beoordeling van Secutor Security In zulks geval is Secutor Security eveneens gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per direct middels schriftelijke kennisgeving te ontbinden zonder daarbij op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever dan wel derden.

4.4 Secutor Security is te allen tijde en zonder opgaaf van reden gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden en wel op de in dit artikel aangegeven schriftelijke wijze en met in acht name van een opzegtermijn van minimaal een maand.


4.5 In geval opdrachtgever de overeenkomst om welke reden ook vroegtijdig (dat wil zeggen voor het verstrijken van de contractuele termijn dan wel zonder respectering van de geldende opzegtermijn) beëindigt dan wel zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, dan is opdrachtgever gehouden de hierdoor door Secutor Security geleden schade te vergoeden (minimaal omvattende de geldelijke tegenwaarde van de wettelijke-, sociale-, fiscale- en loon- c.q. beloning technische verplichtingen die Secutor Security heeft jegens haar werknemers dan wel door haar ingehuurde zelfstandigen/ZZP-ers met betrekking tot betreffende opdracht).

4.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Bedragen die Secutor Security vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij/zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Secutor Security, steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen (al dan niet zijnde zelfstandigen/ZZP-ers) met dezelfde kwalificaties.

Artikel 6 Dienstverlening

6.1
A) Opname in het bestand mobiele surveillance binnen een regio bevat gedurende de overeengekomen periode en tijdstippen de volgende dienstverlening:

-Alarmopvolging: Zodra de (al dan niet door Secutor Security extern ingehuurde-) mobiele surveillant van Secutor Security via telecommunicatie verbindingen op de hoogte is gebracht van een alarm melding binnen het object, genoemd in de overeenkomst mobiele surveillance, zal hij zich zo spoedig mogelijk naar dat object begeven teneinde die handelingen te verrichten die in verband met voornoemde melding noodzakelijk zijn om de schade of kans op schade voor zover mogelijk te voorkomen of teniet te doen.

Dit handelen (mede omvattende niet handelen) zal voor zover mogelijk geschieden conform de procedures en instructies die bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever zijn afgesproken, schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

-Sleutelbeheer: In het kader van voornoemde activiteit beheert de mobiele surveillant van Secutor Security die sleutels (daaronder tevens vallende: soortgelijken, keycard, afstandsbediening etc.) van de opdrachtgever die noodzakelijk zijn de taak naar behoren uit te voeren. Door opdrachtgever aan Secutor Security ter beschikking

gestelde sleutels beheert Secutor Security als goed huisvader waarbij Secutor Security echter nooit aansprakelijk zal zijn voor enige (indirecte) schade verband houdend met verlies, beschadiging, vermissing en/of diefstal van betreffende sleutels. Secutor Security zal betreffende sleutels na de beëindiging van de overeenkomst retourneren aan opdrachtgever, tenzij partijen daarover schriftelijk afwijkende afspraken maken.

In geval opdrachtgever twee maanden na het eindigen van de overeenkomst de sleutels en toebehoren -ondanks aanbieding daartoe door Secutor Security- niet in retour-ontvangst heeft genomen dan wel niet heeft opgehaald, dan is Secutor Security gerechtigd de betreffende sleutels en toebehoren te vernietigen zonder hierbij op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever dan wel derden.

B) Bij de aanvaarding van de opdracht zal de opdrachtgever die gegevens verstrekken die voor een juiste uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn, tevens zal opdrachtgever Secutor Security immer en volledig in de gelegenheid stellen om diens opdracht correct uit te voeren. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de uitvoering van de opdracht door Secutor Security wordt verhinderd of op enige wijze wordt tegengewerkt.

6.2 Enige overschrijding van de ten behoeve van de mobiele surveillance vastgelegde tijdstip(-en) van het ter plaatse aanwezig zijn, brengt Secutor Security niet in verzuim, noch kan zij voor eventuele schade, hierdoor ontstaan, aansprakelijk worden gesteld, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Secutor Security zal overeenkomen diensten en uitvoering van werkzaamheden niet behoeven te verrichten, indien zijn diensten zouden kunnen worden aangemerkt als het breken van een werkstaking en indien Secutor Security op enigerlei wijze zou geraken in een politiek of daarmee gelijk te stellen geschil of in een geschil tussen opdrachtgever en een of meer derden. In al deze gevallen behoudt Secutor Security zich het recht voor om de met de opdrachtgever overeengekomen vergoeding in rekening te brengen voor de niet verrichte diensten.


Artikel 7 Tarieven / Facturering / Betaling

7.1 De tarieven als opgenomen in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn -tenzij anders vermeldt- immer exclusief BTW en in principe geldend gedurende betreffende opdracht behoudens in geval er tijdens de duur van de door Secutor Security met de opdrachtgever gesloten overeenkomst kostprijsverhogende factoren optreden ten gevolge van onder meer maar niet beperkt tot wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden toeslagen op de lonen (ingegeven vanuit wetgeving dan wel CAO), premies voor sociale wetten, fiscale wetgeving, verhoging van onkostenvergoedingen alsmede kostprijsverhogingen van externe kosten.

Alsdan is Secutor Security gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen tarieven tussentijds overeenkomstig te verhogen waarbij opdrachtgever gehouden is deze aan Secutor Security te betalen.

In geval van incidenteel ten behoeve van de opdrachtgever te verlenen diensten waaraan geen overeenkomst en/of prijsafspraak is voorafgegaan, is Secutor Security gerechtigd opdrachtgever een prijs in rekening te brengen welke is gebaseerd op de door Secutor Security gehanteerde standaardtarieven dan wel marktconforme tarieven een en ander naar keuze van Secutor Security

Indien Secutor Security op verzoek- of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten dan wel overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Secutor Security worden vergoed volgens de door Secutor Security gehanteerde standaardtarieven dan wel marktconforme tarieven een en ander naar keuze van Secutor Security

Secutor Security is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst door opdrachtgever wordt gesloten. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in de voorgaande zin het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de diensten, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Secutor Security kunnen worden beïnvloed.

Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot genoemde extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Secutor Security opdrachtgever zo snel en goed mogelijk (vooraf dan wel achteraf) schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

7.2 Alle declaraties van Secutor Security worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte verhogingen. De betalingstermijn van de facturen van Secutor Security is 14 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zonder nadere ingebrekestelling over het verschuldigde een rente van 2% per maand aan Secutor Security verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal gelden. Daarnaast maakt Secutor Security alsdan aanspraak op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke incassokosten conform de vigerende wetgeving welke

laatste kosten worden geacht tenminste 15 % van de te vorderen som te bedragen met een minimum van € 250,- ( tweehonderdvijftig euro). Secutor Security mag te allen tijde een voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en de dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of (tussentijdse-)declaratie niet- dan wel niet tijdig of geheel voldoet.

7.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem/haar aan Secutor Security verschuldigde betaling of deze betaling om welke reden dan ook op te schorten of te blokkeren door beslaglegging onder zichzelf of anderszins.

7.4 In geval van niet-betaling door opdrachtgever van het door hem/haar aan Secutor Security verschuldigde, is Secutor Security gerechtigd om enig goed van opdrachtgever gehouden door- c.q. in het bezit van Secutor Security, onder zich te houden ter volledige voldoening van al hetgeen zij uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Secutor Security zal zich naar beste kunnen inspannen om een optimaal resultaat voor opdrachtgever te bewerkstelligen maar zulks zal nooit inhouden dat Secutor Security opdrachtgever garandeert dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt. Alle mogelijke investeringen en/of uitgaven die opdrachtgever in het kader van het door haar beoogde resultaat dan wel activiteit doet, blijven te allen tijde voor eigen rekening en risico van opdrachtgever. In dat kader zal Secutor Security nimmer aansprakelijk zijn voor enige bedrijfs–of andere gevolgschade geleden door opdrachtgever dan wel daaraan verbonden bedrijven/derden.

8.2 Door Secutor Security is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald. Op aanvraag zal Secutor Security informatie over de betreffende polis aan de opdrachtgever verstrekken. Indien en voor zover genoemde aansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid van Secutor Security te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW dat opdrachtgever inzake betreffende opdracht reeds aan Secutor Security heeft betaald.

Secutor Security is nooit aansprakelijk voor eventuele schade van opdrachtgever voortvloeiend uit het handelen of nalaten van derden, bedrijven en/of dienstverleners waar Secutor Security zich van heeft bediend dan wel welke Secutor Security opdrachtgever naar mocht hebben doorverwezen. Opdrachtgever is in voorkomend geval gehouden de schadeveroorzakende derde partij hiervoor rechtstreeks aansprakelijk te stellen.

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval indien deze niet binnen 24 uur na de dag waarop de opdrachtgever redelijkerwijs met eventuele schade bekend was c.q. had kunnen zijn, schriftelijk aan Secutor Security kenbaar is gemaakt. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twee jaar na de datum van de laatste declaratie inzake betreffende opdracht waarop de claim betrekking heeft.

8.3 Naast het voorgaande gelden de navolgende bijzondere aansprakelijkheidsbeperkingen/regels:
a) Indien het betreft diefstal door personeel van Secutor Security zal het personeelslid dat zich hieraan schuldig heeft gemaakt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

b) Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard door diefstal van of schade aan goederen, veroorzaakt bij de uitvoering van transporten, waaronder ook wordt begrepen geld, waardepapieren e.d.

c) Secutor Security aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de op grond, van het geven van de opdracht, de uitvoering ervan dan wel de bevindingen, door of vanwege de opdrachtgever genomen acties of maatregelen.

d) Secutor Security is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door of als gevolg van in de uitoefening van het beroep of bedrijf door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste inlichtingen of adviezen of instructies, van administratieve fouten en nalatigheden, van foutieve berekeningen en tekeningen en in het algemeen van wanprestaties gepleegd door derden, in welk laatste geval opdrachtgever gehouden is in voorkomend geval de schade-veroorzakende derde partij hiervoor rechtstreeks aansprakelijk te stellen.

e) De opdrachtgever zal Secutor Security c.q. diens personeelsleden vrijwaren c.q. schadeloosstellen voor eventuele aanspraken/claims van derden ter zake van verlies van- of schade aan goederen ten aanzien waarvan Secutor Security de overeengekomen diensten of de uitvoering van werkzaamheden diende te verrichten c.q. heeft verricht.

f) Secutor Security zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet behoorlijk verrichten van de overeengekomen diensten en het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, indien deze het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog en staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met een en ander, stakingen, uitsluitingen,

arbeidsconflicten, kraakacties, weersomstandigheden/natuurrampen, verkeersopstoppingen, mechanische storingen in de door Secutor Security gebruikte vervoersmiddelen of technische apparatuur (onverminderd de verplichting van Secutor Security om deze storingen zoveel mogelijk op te heffen), blokkade, boycot, epidemieën/virussen, verhindering en onderbreking van vervoersmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Secutor Security, in- en uitboerbeperkingen of- verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties en het in het algemeen elke oorzaak, welke redelijkerwijs niet aan Secutor Security kan worden toegerekend.

g) Secutor Security is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij de toegepaste manier van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever geen (schriftelijke) bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken of indien door of namens de opdrachtgever geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

h) Onverminderd genoemde eigen aansprakelijkheid van Secutor Security zullen de werknemers van Secutor Security jegens de opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade, veroorzaakt door de wijze waarop zij hun diensten verrichten alsmede ter zake van hun handelen of nalaten tijdens het verrichten van hun diensten, tenzij die schade opzettelijk onrechtmatig is toegebracht.

Artikel 9 Overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede tot een jaar na eindigen van de overeenkomst c.q. samenwerking met Secutor Security op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op- of medewerking verlenen in welke vorm dan ook aan een personeelslid, werkzaam bij Secutor Security, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Secutor Security daartoe zulks op straffe van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, te betalen aan Secutor Security

Wanneer een personeelslid van Secutor Security zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever elders dan bij Secutor Security werkzaamheden te gaan verrichten, dient de opdrachtgever Secutor Security onverwijld daarvan schriftelijk in kennis te stellen bij gebreke waarvan opdrachtgever ten gunste van Secutor Security een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- verbeurt.

Voormeld bedrag is dadelijk opeisbaar zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist. Na ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde in dit artikel van kracht gedurende een jaar na ontbindingsdatum.

Mocht overname van personeel met voorafgaande instemming van Secutor Security geschieden dan zal de opdrachtgever c.q. overnemer een overname fee van 16,5% excl. BTW van de bruto jaarinkomstenderving van betreffende werknemer dan wel van de gemiddelde bruto jaarinkomsten van alle medewerkers van Secutor Security met een gelijke functie als betreffende werknemer aan Secutor Security betalen, een en ander naar keuze van Secutor Security

Artikel 10 Wijzigingsbeding

Wijziging van een tussen Secutor Security en de opdrachtgever gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden, indien uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

11.1 Bij ontdekking van een strafbaar feit dan wel het plaatsvinden van een aanhouding ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst en al dan niet ontdekt door personeel van Secutor Security, zullen zowel opdrachtgever als Secutor Security gehouden zijn hiervan aangifte te doen een en ander conform de vigerende regelgeving.

11.2 Secutor Security maakt bij communicatie gebruik van al dan niet door derden aangeboden (digitale communicatie-)middelen en/of diensten voor de opslag van gegevens een en ander conform de regels van de AVG, opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord. Secutor Security is niet aansprakelijk voor enige schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van dergelijke middelen en diensten dan wel voor enige schade van opdrachtgever voortvloeiende uit een overtreding van de AVG.

11.3 Partijen zullen beiden zowel tijdens als na het eindigen van de overeenkomst c.q. samenwerking geheimhouding in acht nemen aangaande alle vertrouwelijke- dan wel voor een partij als vertrouwelijk kenbare informatie welke partijen van- dan wel over elkaar hebben verkregen. In geval van overtreding van dit geheimhoudingsbeding zal de overtredende partij ten gunste van de schade-lijdende partij een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- verbeuren.

11.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Secutor Security is het opdrachtgever dan wel de aan opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen niet toegestaan de door Secutor Security geproduceerde adviezen, contracten, rapporten, ontwerpen/schetsen of andere voortbrengselen van de geest van welke de intellectuele eigendomsrechten immer enkel Secutor Security zullen toekomen, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm ook.

Artikel 12 Toepasselijk Recht / Rechtskeuze

De overeenkomsten tussen Secutor Security en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen, zowel van feitelijke als juridische aard, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Secutor Security en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Secutor Security met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten c.q. afspraken die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.

Wij staan voor u klaar!